[ad_1]

الخاندرو مایوركاس ، نامزد تازه انتخاب شده ریاست جمهوری بایدن برای امنیت میهن ، در مورد امیدهای خود برای كار آینده این بخش برای “بهبود تاریخ افتخار ما به عنوان یك كشور خوش آمد گفتگو كرد”.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir