آلفورال پنجره آلومینیومی برای همه

دربرخی از طبقات ، می توان جهت اتصالات ، داربست به کار برد. در یک آپارتمان ، نصب پنجرهها از درون ، به نصاب اجازه می دهد تا آزادی عمل زیادتری داشته باشد و در حالت ریزش اجزای سازنده پنجره از هرنوع صدمه و آسیب به اشخاص یا قسمت های گوناگون ساختمان ، ممانعت به عمل می آید...

Read More