[ad_1]

آوریل هاینز ، نامزد بایدن برای مدیر اطلاعات ملی ، گفت كه می داند او برای خدمت به منافع مردم آمریكا و نه فقط رئیس جمهور انتخاب شده است و از افراد جامعه اطلاعاتی تمجید كرد.

[ad_2]

منبع: green-chapter.ir