همچنین مقاومسازی و مرمت موزه ورچیلی در ایتالیا اهمیت به کار گرفتن میلههای کربن FRP در فضای میان آجرها انجامشده است. زاویههای فولادی در بالای روکش الیاف کربن قرارگرفتهاند، درحالیکه تسمه فولادی بین نوار اساس کربن و روکش الیاف کربن جابجا میشود. مقاومسازی کاغذ بتنی: به کارگیری از کامپوزیتهای کربن FRP به شکل لایه یا نوار یک شیوه مقرونبهصرفه به جهت مقاومسازی خمشی صفحههای بتن آرمه نصفه استاندارد است. در همین برنامه چهار آزمایش پشت سر هم بر روی صفحههای بتنی در مقیاس بزرگ مهم برش مستطیلی در مرکز نوار مقاومسازی FRP انجام شد تا افزایش مقاومت کاغذ بتنی ساده را تحلیل کند. مقاومسازی تیرها، ستونها و صفحهها مهم به کار گیری از کامپوزیتهای FRP که بهوسیله ملات پلاستیکی به اسم اپوکسی در محل گیرایی آنان متصل است، انجام میشود. تاکنون بیشترین گنجایش کششی کلیدی استفاده از تسمههای فولادی بهطور جداگانه در سمت جاذبه بهعنوان مهار به وجود آمده است؛ چون در زمانه خم شدن زاویه سمت راست، تسمه فولادی کلیدی افزایش توشه در تیر صاف میشود. گنجایش توشه جانبی تا وقتی که ظرفیت کامل روکش الیاف کربن قابلگسترش باشد، به محصول و نوع تکیهگاه بستگی ندارد. از با ترین مصالح گزینه استعمال هنگام مقاوم سازی حساس frp می قدرت ژل اپوکسی و چسب خمیری frp را اسم برد دسته چسب انتخابی و عمل اهمیت آن نیاز به تدریس قبلی و تخصص دارد. اکثر اوقات مهندسان بر همین باورند که کامپوزیتهای FRP بایستی بهعنوان یک جز اهمیت و مکمل در ساختمانسازی به عمل گرفته شود، نه بهعنوان جزء فرعی و جایگزین. دو تکیهگاه بتنی که هردوی آنها به پیچ تیر دارای وصل شده و به دو شکل متفاوت اطراف خمیدگی الیاف کربن پیچیده شدهاند. برای تأمین گنجایش خمشی دیوار یک لایه عمودی از روکش الیاف کربن بر پایه برآمده دیوار گسترده میشود. مقاومسازی برشی: اساسی یک روکش دوچندان باریک (فقط یک یا دو لایه دارای ضخامت ۰.۵ – ۱ میلیمتر) سبب ساز بهبود ظرفیت کششی دیوار نسبت به ارتعاشهای منتقلشده از بستر ساختمان بهخصوص در برش کتاب مقاوم سازی مهم frp درون صفحهای میشود. درنتیجه میتوان گفت مقاومسازی حساس کامپوزیتهای FRP نیز کمهزینهترین روش و نیز کاربردیترین راهحل موجود در صنعت ساختوساز است. در سال های اخیر کاربردهای عملی، کامپوزیتهای FRP را بهعنوان یکی از از مصالح مقاومسازی در انواع ساختمانها بهخصوص ساختمانهایی که با قیمت تاریخی ویژه هستند، تبدیل کرده است.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد