شیر فشار شکن در یک فشار مشخصی گشوده می شود و اساسی کمتر سیستم به یک فشار قابل اطمینان دوباره بسته می شود. همچنین، ظرفیت حرارتی نهان بخار در فشار ذیل خیس بخش اعظم بوده و در عاقبت در حجمی مشخصی از بخار انرژی بیشتری قابل انتقال می باشد که موجب می شود به بخار کمتری نیاز باشد. همین فرایند به وسیله اهرم دستی موجود در ساختار ولو فشارشکن هیدرولیکی انجام می پذیرد. همین شیرها به دلیل طاحی پیچیدهی باطن خود دوچندان مهم به اجساماضافی و نخالههای موجود در سیالات میباشند. بنابراین، حساس ایجاد و توزیع بخار در حداکثر فشار قابل تامین دیگ، می قدرت به بالاترین بازدهی دستگاه رسید. به کار گیری از دیگ های بخار در فشار ذیل باعث کاهش بازدهی و ارتقا احتمال وقوع پدیده انتقال آب دیگ به درون خط (Carryover) خواهد شد. به طرز مشابهی، فشار بخار ورودی نیز به ذیل شیر حیاتی اعمال شده و فنر تنظیم می بایست بضاعت و توان غلبه بر هر دو نیروی وارده از فشارهای محل ورود و خروجی را داشته باشد. هرگونه تغییری در فشار ورودی، نیروی وارده بر شیر مهم را تغییر‌و تحول دیتا و در عاقبت بر فشار خروجی هم تاثیرگذار خواهد شیر فشار شکن آب قیمت بود. اهمیت این موقعیت فشار خروجی استوار و تثبیت شده و در سرانجام مانع از فساد سیستمها میشود. برای اینکه کارایی شیر فشارشکن در بهترین وضعیت باشد نباید اختلاف فشار ورودی دارای خروجی از 5/0 بار کمتر باشد. وقتی که فشار سیستم ارتقا می یابد شیر فشار شکن فقط وسیله ای میباشد که می تواند از فساد فاجعه بار سیستم خودداری نماید بنابراین طراحی ساده شیر فشار شکن موضوعی حساس است. در این دربین شیر فشار شکن همواره می بایست قابلیت در اختیار گرفتن فشار سیستم را داشته باشد و به این ترتیب صرفا مبداء عملگر آن,جریان سیال می باشد. در اینجا بیشتر به تحلیل وب وب سایت شیر فشار شکن جورج فیشر.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد