۵- هر گاه درخواست کننده فاقد انگشتان دست یا این که پا باشد به نحوی که فقدان انگشتان مانع انجام اعمال طبیعی و ضروری برای رانندگی باشد. ۶- در صورتی که متقاضی به علت کمبود دست یا پا و یا ضعف بعضا از عضلات دست یا پا که به مناسبت ابتلا به فلج یا امراض دیگری حاصل شده نتواند مستقلاً یا اهمیت استعمال از دست و پای تصنعی و مصنوعی و یا به امداد ماشینهایی که وسایل منحصر به جهت تسهیل رانندگی در آنجا تعبیه شده به راحتی از عهدهی رانندگی برآید. از درخواست کننده اخذ گواهینامهی رانندگی قبل از سایر آزمایشها بایستی آزمایش طبی به وسیله پزشکانی که شهربانی معرفی می‌کند یا افسرانی که به وسایل و تجهیزات فنی منحصربه‌فرد آزمایش مزبور مجهز خواهند بود به کار آید. هر گاه پزشک معالج و مامور چابکدست فنی شهربانی تشخیص دهد که افراد در گیر به ضعف بینایی یا این که شنوایی و همینطور افراد ذکر شده در بندهای ۵ و ۶ مادهی قبل به کمک عینک یا این که سمعک یا بقیه وسایل تصنعی به طور طبیعی توانا به رانندگی میباشند صدور گواهینامه به نام آن ها در صورت توده وضعیت ضروری دیگر مانعی ندارد. به رخ جداگانه سوالات مربوط به بخش فنی را مرور فرمایید تا اهمیت مرور پرسش ها به شکل قطع و تایپ کردن نکته ها در هنگام جواب گویی به هر امتحان اشراف کافی بر بخش فنی مثل سایر بخش ها داشته باشید. شهربانی می تواند زمان تمدید یا بده بستان گواهینامه از متقاضی آزمایش پزشکی مجددی به کار آورد. جسمی و خل وچل ازدرخواست کننده، میتواند آزمونهای لازم را از وی به فعالیت آورد. ماده30ـ ردوبدل قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و هم رنگ فارغ از جواز هدایت و رانندگی ممنوع است، در صورتیکه سوای مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (5) خلاف کار ملزم به پرداخت جریمه به مبلغ تا (یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییریافته خواهد شد و در شکل کشف نشدن خرابی در احراز اصالت قطعه ردوبدل شده و خودرو نسبت به اصلاح مدرک اقدام ضروری بهعمل میآید. هرگاه التماس کننده گواهینامه رانندگی در آزمایشهای مربوط چیره گردد گواهینامه رانندگی پس از بازدید مدارک لازم صادر و باو تسلیم خواهد شد. ماده ۲۷ الف: هرگاه در خواست کننده به تصدیق آزمایش کنندگان در کلیه آزمایشها غالب شود مدرک طومار گزینه درخواست‌کردن پس از دریافت مدارک مقرر به نام او صادر و تسلیم میگردد. آزمایش از داوطلبان نامبرده در بندهای ۵ و ۶ بایستی منحصراً در پایتخت و به وسیله سه نفر مامور خبره فنی آزمایش رانندگی اهمیت وسیلهی نقلیه منحصر انجام گیرد. هیچ کس حق ندارد در حالی که سوار دوچرخه یا کفشهای چرخدار یا سهچرخههای فارغ از رکاب یا اتومبیلهای اسباببازی میباشد به وسایل نقلیهی در اکنون حرکت تکیه نماید و آن ها را وسیلهی حرکت خویش یا این که حرکت وسیلهای که بر آن سوار نمونه سوال آیین نامه مهم هست قرار دهد.

ایندکسر

آموزش جاوا اسکریپت یوزرکد